ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Γεωματική

Θέματα που αφορούν στο εύρος των επιστημών της Γεωματικής και εφαρμογές.

Drones & UAVs

Εφαρμογές, Τεχνολογία, Λογισμικό, Δεδομένα, Τεχνικές πτήσεων

Τοπογραφία

Εργασίες υπαίθρου, Φυσικές καταστροφές, τεχνικά έργα, Δασικοί χάρτες

Τηλεπισκόπιση

Δορυφορικά δεδομένα, Sentinel, 3D αποτυπώσεις, ψηφιακά μοντέλα...

Xωροταξία

Εφαρμογές στην Πολεοδομία, Υπαιθρό, Χρήσεις γης, Real Estate..

Νομοθεσία

Νομοθετικό Πλαίσιο πτήσεων Drones, Ασφάλεια Συστημάτων, ΥΠΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η θεματολογία της Διημερίδας έχει σαν κεντρικό άξονα τις εφαρμογές της Τηλεπισκόπισης και σε επέκταση της Γεωματικής. Επιμέρους υποενότητες αφορούν εφαρμογές στους χώρους των γεωεπιστημών, κατασκευές, μελέτες, πολιτική προστασία και περιβάλλον.

Drones & UAVs
 • Τεχνολογία Drones
 • Τεχνικές και λογισμικό πτήσεων
 • Κανονισμοί πτήσεων και σχετική νομοθεσία
 • Γεωργία Ακριβείας
 • Βιομηχανικές Εφαρμογές
 • Εξωτερική επιθεώρηση κτηρίων
 • Εφαρμογές Drones στη Γεωματική
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
 • Sentinel Imagery
 • Φωτογραμμετρία
 • Πολυκάναλες εικόνες Drones
 • Θερμικές καταγραφές
Πολιτιστική κληρονομια
 • Εφαρμογές στην Αρχαιολογία
 • Διατήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • 3D αποτυπώσεις μνημείων
 • Τουριστικές εφαρμογές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 • Πρόληψη Φυσικών Καταστροφών
 • Αποτύπωση Αποτελεσμάτων Φυσικών Καταστροφών
 • Δασικές Πυρκαγιές
 • Αστυνόμευση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • Δομικά έργα
 • Κατασκευές
 • Οικοδομικά έργα
 • Δημόσια έργα
 • Εργα υποδομής
 • Παράκτιες κατασκευές και λιμενικά έργα.
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
 • Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασμός του χώρου
 • Πολεοδομία
 • Χωροταξία
 • Περιφερειακή ανάπτυξη υπαίθρου
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
 • Εφαρμογές Τοπογραφίας
 • Γεωδαισία
 • Χαρτογραφία
 • Φωτογραμμετρία
 • Τηλεμετρία
 • Γεωπληροφορική
 • Κτηματολόγιο
 • Διαχείριση γης και ακινήτων
 • Δασικοί Χάρτες
ΜΕΛΕΤΕΣ
 • Συγκοινωνιακά έργα και μελέτες
 • Οδοποιία
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • Κυκλοφορικές τεχνικές
 • Μεταφορές
 • Υδραυλικά έργα και μελέτες
 • Εγγειοβελτιωτικά έργα και διαχείριση υδατικών πόρων
 • Αντιπλημμυρικά έργα
 • Περιβαλλοντική τεχνολογία και μελέτες